Tekniska översättningar

Tekniska översättningar kräver rätt terminologi och specialistkompetens. Våra professionella översättare har lång erfarenhet och djupgående kunskap om olika tillverkningsbranscher och gällande europeiska direktiv. De använder sig av branschspråk och ordval som har inhämtats och uppdaterats genom åren i samarbete med kunderna och deras importörer i destinationslandet. Vi använder översättningsverktyg vilket sänker kostnaderna, förkortar leveranstiderna och gör terminologin konsekvent mellan dina dokument. Dokumenten hanteras direkt i originalformatet så att layoten inte behöver göras om. Sammantaget säkrar detta kvaliteten och är mer kostnadseffektivt för dig som återvändande kund.

Bruks- och underhållsanvisningar

Verkstadsmanualer, reservdelslistor

Tekniska datablad, säkerhetsdatablad, riskanalyser

Produktkataloger, broschyrer, reklamtexter

Mjukvaror, appar, hemsidor

Företagstidningar, nyhetsbrev

Anbuds- och kontraktshandlingar

Kvalitetssäkringsdokument

Tulldokument

El- och tryckluftsscheman, listor för CNC

Patent

Försäkringar om överensstämmelse

Juridiska och affärsrelaterade översättningar

Juridiska och affärsrelaterade översättningar kräver en fördjupad kunskap om det juridiska språkbruket samt nationella och europeiska standarder. Rättsakter är känsliga dokument som kräver en översättning som är sann mot originalet och lyhörd för modersmålet. Detta för att undvika missförstånd eller formella fel som kan äventyra ett bra utfall eller kundens intressen. Vi håller våra avtalade leveranstider och garanterar fullständig professionalitet och sekretess både i samband med översättning och arkivering. Viking är sedan flera år officiell översättare åt EU-domstolen. Vi kan dessutom leverera bestyrkta översättningar av officiella dokument genom legalisering med apostille hos Modena tingsrätt

Europeiska betalningsförelägganden

Testamenten, donationer

Ärenden angående hemskillnad, äktenskapsskillnad och vårdnad om barn

Domar

Notariehandlingar, kontrakt

Certifikat, intyg

Företagsregistreringar

Sakkunnigutlåtanden

Årsredovisningar, balansräkningar, ekonomiska rapporter

Certifierings- och legaliseringstjänster

Körkort, registreringsbevis

Information om sekretess

Engelska – Finska

Tveka inte att kontakta oss även för andra ämnesområden. Vi kan göra kortare provöversättningar så att du som kund har möjlighet att bedöma kvalitet och branschspråk.

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER